Kirche Osterwick (Ostrowite)

Osterwick

Name / Status

  • Name: St. Jacobus (S. Jacobi Maj. Apost.)
  • Status: Pfarrkirche

Spende

Bitte geben Sie den Betrag ein

Login / Logoff