Kapelle Mosnitz (Moszczenica)

Name / Status

  • Name: S. Bartholomaei Apost.
  • Status: Filialkirche von Konitz (Choinice)

Spende

Bitte geben Sie den Betrag ein

Login / Logoff